Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2013

wizaaard
7003 1247
Reposted frommartynkowa martynkowa viawszystkodupa wszystkodupa
6242 4699 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viawszystkodupa wszystkodupa
wizaaard
0621 db36
Reposted fromkosmos kosmos viawszystkodupa wszystkodupa
wizaaard
0855 cf64
wizaaard
I nie ukrywam, że ulegnę jeszcze raz
i popełnię setny raz to samo zło.
— nadmiar
wizaaard
6455 ec09
Reposted fromchevre chevre viawszystkodupa wszystkodupa
wizaaard
wizaaard
0372 2759
Reposted fromohshit ohshit viawszystkodupa wszystkodupa
3758 eccf
Reposted fromgoniewicz goniewicz viawszystkodupa wszystkodupa

January 06 2013

wizaaard
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłem po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myśla­mi.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted byrybq rybq
wizaaard
A gdy już wrócę, to usiądę Ci na kolanach, oprę moje dłonie na Twoich ramionach i będę całować Twoją twarz. Kawałek po kawałku. Obiecaj mi, że mnie nie rozbierzesz, zanim skończę.

— Janusz Leon Wiśniewski
wizaaard
"Nikt nigdy nie całował i nie całuje moich nadgarstków. Od żadnej strony. Nikt oprócz ciebie dotychczas nie interesował się nawet przez sekundę moimi nadgarstkami. Kiedy się spotkamy pocałujesz je – prawda?"

December 22 2012

wizaaard
wizaaard
wizaaard
wizaaard
wizaaard
wizaaard
WYPIERDALAJCIE
WSZYSCY KURWA WYPIERDALAJCIE 
wizaaard
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
wizaaard
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl